Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Avansor Pharma Oy (jatkossa ”Avansor” tai ”me”) toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä.
Yhteystietomme ovat alla:

Avansor Pharma Oy (Y 1835834-2)
Tekniikantie 14
02150 Espoo
info@avansorpharma.fi

Kunnioittamme yksityisyyttäsi ja noudatamme henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Seuraavassa kerromme miten keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi, mitkä oikeutesi ovat ja miten voit soveltaa niitä.

Henkilötietojen kerääminen, sisältö ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen kerääminen ja sisältö

Henkilötietosi saattavat päätyä käyttöömme mm. seuraavista lähteistä:
– asioidessasi kanssamme henkilökohtaisesti tai edustajasi välityksellä, puhelimitse, postitse tai sähköpostitse
– vieraillessasi kotisivuillamme tai mobiilisivustoillamme

Keräämämme henkilötiedot sisältävät seuraavat tiedot:

Palaute kotisivujen kautta
– nimi
– yritys / organisaatio (ei pakollinen)
– sähköpostiosoite

Osoitteistot suoramarkkinointia ja uutiskirjeitä varten
– nimi
– osoite tai sähköpostiosoite
– työpaikka (mikäli postitus osoitetaan työpaikalle)

Ilmoittautuessasi järjestämiimme tilaisuuksiin tai osallistuessasi arvontoihin tai kilpailuihin
– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– työpaikka

Itsesi, omaisesi tai hoitajasi kautta vastaanottamamme haittavaikutusilmoitukset saattavat sisältää
– nimesi
– ikäsi
– sukupuolesi
– yhteystietosi (puhelinnumero, s-postiosoite)
– tiedot terveydentilastasi ja lääkityksestäsi

Vastaanottaessamme haittavaikutusilmoituksen tai tuotteemme laatuun liittyvää palautetta valmisteen loppukäyttäjältä tai hänen edustajaltaan saatamme joutua ottamaan ilmoituksen tekijään yhteyttä saadaksemme lisätietoja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Vieraillessasi kotisivuillamme tai mobiilisovelluksissamme
– ip-osoitteen

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Voimme käyttää henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:
– lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen
– asiakaspalautteen käsittelyyn
– sopimusten, tarjousten tai hakemusten käsittelyyn
– verkko-, mobiili- ja somesovellusten kehittämiseen
– markkinointiin tai markkinointikieltojen toteuttamiseen
– tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen

Oikeusperusteet

Haittavaikutusilmoitukset ja tuotteiden laatu
Avansorin myymien ja markkinoimien lääkevalmisteiden haittavaikutuksia ja laatua koskevien palautteiden osalta henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Asiakaspalaute, verkko- ja mobiilisovellukset, sosiaalinen media, suoramarkkinointi,  uutiskirjeet, tilaisuudet ja tapahtumat
Avansor kerää henkilötietoja myös sivuvaikutuksiin ja tuotteiden laatuun liittymättömän asiakaspalautteen ja yleisötilaisuuksien yhteydessä, sekä sähköisten medioiden kautta.

Oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle on tällöin tietosuojalain tarkoittama oikeutettu etu (katso alla), saatu suostumus tai molemmat.

Oikeutettu etu

Meillä on oikeutettu etu kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme ja tarjoamiamme palveluita saamamme palautteen perusteella.
Valmisteidemme markkinointi ja tuoteinformaation jakaminen kohdennetuille asiakasryhmille on niin ikään oikeutettu etumme. Emme kuitenkaan toimita markkinointimateriaalia tai uutiskirjeitä ilman kohdehenkilön suostumusta.
Meillä on myös oikeutettu etu pyrkiä parantamaan verkko- ja mobiilisivustojemme toimintaa ja ehkäistä niihin mahdollisesti liittyvää väärinkäyttöä.

Ryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan

Avansor luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille alla kuvatuissa tilanteissa.
Täyttäessämme haittavaikutusilmoituksiin liittyviä lakisääteisiä velvoitteitamme luovutamme anonymisoituja henkilötietoja luotettaville palveluntarjoajille, joiden toimintaa säätelee Avansorin ja palveluntarjoajien väliset sopimusjärjestelyt ja, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädännön säännöksiä. Palveluntarjoajat voivat käyttää anonymisoituja henkilötietoja vain suorittaakseen lakisääteisiä tehtäviä ja he voivat säilyttää anonymisoituja henkilötietoja vain niin kauan, kuin laki ja viranomaismääräykset edellyttävät. Palveluntarjoajat voivat sijaita kohdehenkilön asuinmaan ulkopuolisessa EU-maassa tai Englannissa.
Avansor ja sen palveluntarjoajat luovuttavat haittavaikutusilmoitukset EU:n lääkeviranomaisten ylläpitämään Eudravigilance-tietokantaan.
Tarvittaessa luovutamme myös henkilötietoja tuomioistuimille ja toimivaltaisille viranomaisille.

Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen, poistamiseen ja tietojen käsittelyn vastustamiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevien rekisteritietojen oikeellisuus ja vaatia mahdollisten väärien tietojen oikaisua. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarvittaessa voimme varmentaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Kun rekisteritieto perustuu oikeutettuihin etuihimme rekisteröity voi perustellusta syystä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot (tulla unohdetuksi). Tätä koskeva pyyntö tulee toimittaa meille kirjallisesti. Tarvittaessa varmennamme pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Rekisteritietojen poistamisella ei ole oikeusvaikutusta rekisteritietojen käsittelyyn rekisteritietojen poistamista edeltäneenä aikana.

Jos rekisteritieto perustuu oikeutettuihin etuihimme rekisteröity voi erityisen tilanteen perusteella vastustaa niiden käsittelyä. Tätä koskeva vaatimus on esitettävä kirjallisesti ja vaatimuksessa tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon vaatimus perustuu.
Suoramarkkinointia varten ylläpitämämme rekisteritiedot voit vaatia poistettaviksi milloin tahansa.
Sinulla on myös oikeus peruttaa antamasi suostumus, jonka perusteella henkilötietosi on rekisteröity.
Jos haluat hyödyntää edellä selostettuja oikeuksiasi, ole yhteydessä rekisterinpitäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos katsot, että tietosuojaa koskevia oikeuksiasi on loukattu voit tehdä asiaa koskevan valituksen tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on välttämätöntä kunkin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi keräämiämme henkilötietoja säilytämme niin kauan, kun laki kulloinkin edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät turvatoimet

Emme luovuta keräämiämme henkilötieoja organisaatiomme sisällä muille, kuin sellaisille henkilöille, joille se on välttämätöntä sen tehtävän suorittamiseksi, johon henkilötiedot on kerätty.

Fyysisesti taltioidut henkilötiedot säilytetään lukollisissa tiloissa, joissa on sähköinen kulunvalvonta. Sähköisesti taltioidut henkilötiedot suojataan palomuurein, virustentorjuntaohjelmilla ja roskapostisuodattimin.