Integritetsmeddelande

INTEGRITETSMEDDELANDE

Personuppgiftsansvarig

I detta integritetsmeddelande används ”Avansor”, ”vi” och ”vår” för att hänvisa till Avansor Pharma Oy, (ID 1835834-2). Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter finns nedan:

Avansor Pharma Oy
Teknikvägen 14
02150 Esbo
Finland
info@avansorpharma.fi

Vi respekterar din personliga integritet och följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I det följande  beskriver vi hur vi samlar, lagrar och bearbetar dina personuppgifter, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dem.

Insamling, innehåll och användningssyfte av personuppgifter

Insamling av och innehåll i personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma oss till handa på följande sätt:
– då du kontaktar oss direkt eller via ett ombud, då du ringer upp oss, via post eller e-post
– då du besöker våra hemsidor eller mobilapplikationer

Personuppgifter som insamlats av oss kan innehålla följande uppgifter:

Återkoppling via hemsidor
– namn
– företag eller organisation (inte obligatoriskt)
– e-postadress

Adressuppgifter för direktmarknadsföring
– namn
– adress eller e-postadress
– arbetsplats (ifall postningen riktas till arbetsplatsen)

Då du anmäler dig till tillställningar eller då du deltar i lotterier eller tävlingar
– namn
– adress
– telefonnummer
– arbetsplats

Biverkningsrapporter som vi emottar från dig, från en anhörig till dig eller från din vårdare
– namn
– ålder
– kön
– kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress)
– information om ditt hälsotillstånd och om din medicinering

Då vi emottar information från dig eller från ditt ombud beträffande biverkningar eller produktkvalitet kan det bli nödvändigt för oss att kontakta dig för kompletterande information för att vi skall kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Då du besöker våra hemsidor eller våra mobila applikationer
– ip-adress

Personuppgifter kan användas i följande syften
– för att uppfylla våra juridiska skyldigheter
– bearbetning av återkoppling
– bearbetning av avtal, offerter eller ansökningar
– utveckling av applikationer i nätet eller i mobila eller sociala medier
– marknadsföring eller vid verkställande av marknadsförbud
– arrangemang av tillställningar eller händelser

Datainsamlingens juridiska grunder

Biverkningsrapporter och produktkvalitet
För biverkningsrapporter och för frågor gällande produktkvalitet för de produkter vi säljer och marknadsför är grunden för lagring av personuppgifter uppfyllandet av våra juridiska skyldigheter.

Återkoppling, nät- och mobilapplikationer, social media, direktmarknadsföring, nyhetsbrev, och tillställningar.
Avansor samlar personuppgifter också från återkoppling som inte hänför sig till biverkningsrapporter eller produktkvalitet samt från tillställningar och från elektroniska medier.

Den juridiska grunden för insamling av personuppgifter vid de ovannämnda sammanhangen är ett i dataskyddslagen avsett legitimt intresse (se nedan), ett erhållet medgivande eller båda.

Legitimt intresse

Vi har ett legitimt intresse att utveckla och bredda vårt produktsortiment på basen av den återkoppling vi emottagit.
Marknadsföring och distribution av produktinformation till riktade målgrupper är också vårt legitima intresse. Vi skickar emellertid inte marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev utan ett erhållet medgivande.
Vi har också ett legitimt intresse att förbättra funktionerna av våra hemsidor och mobilapplikationer och att förebygga eventuell olaglig verksamhet som riktas mot dem.

Grupper till vilka personuppgifter överlåtes

Avansor överlåter personuppgifter till tredje part i de fall som beskrivs nedan.
Då vi uppfyller våra juridiska skyldigheter gällande biverkningsrapporter överlåter vi anonymiserade personuppgifter till pålitliga underleverantörer vars verksamhet regleras i avtal mellan Avansor och underleverantören och vilka förbinder sig att uppfylla dataskyddslagens regelverk. Underleverantörerna kan använda de anonymiserade personuppgifterna endast för att uppfylla lagstadgade uppgifter och de kan förvara de anonymiserade personuppgifterna endast så länge tillämplig lag och förordning påbjuder. Underleverantörerna kan befinna sig i ett EU-land utanför det land där den personen är bosatt som de anonymiserade personuppgifterna gäller, eller i England.
Avansor och dess underleverantörer överlåter biverkningsrapporterna till Eudravigilance-databasen som upprätthålls av EUs hälsomyndigheter.
Vid behov överlåter vi också personuppgifter till domstolar och behöriga myndigheter.

Rätt till granskning, rättelse och radering av personuppgifter samt begränsning av databehandling.

Du har rätt att granska att de personuppgifter vi lagrat om dig är riktiga. Du kan också begära att vi rättar till eventuella felaktigheter i dina personuppgifter. Begäran om granskning och rättelse bör göras skriftligt till oss. Vi kan granska identiteten av den person som ber om granskning eller om rättelse.

Om lagring av dina personuppgifter baserar sig på våra legitima intressen kan du av befogade skäl be att vi raderar personuppgifter gällande dig. En begäran om detta bör göras skriftligt till oss. Vi kan granska identiteten av den person som ber om radering av personuppgifterna. Radering av personuppgifterna har ingen rättsinverkan på bearbetning och användning av personuppgifterna som skedde innan begäran om radering gjorts hos oss.

Om lagring av dina personuppgifter baserar sig på våra legitima intressen kan du, av skäl som berör din särskilda situation, motsätta det att vi fortsätter bearbeta dina personuppgifter. En begäran om detta bör göras skriftligt till oss. Vi kan granska identiteten av den person som presenterar en sådan begäran. Den särskilda situation som åberopas måste specificeras i den skriftliga begäran.

Du har rätt att när som helst be oss att radera dina personuppgifter vilka vi lagrat i direktmarknadsföringssyfte.
Du har också alltid rätt att dra tillbaka ett medgivande som du tidigare lämnat för lagring av personuppgifter.
Om du vill åberopa ovannämnda rättigheter vänligen kontakta oss via våra ovannämnda kontaktuppgifter.

Rätt att överklaga hos tillsynsmyndighet

Om du anser att din personliga integritet blivit kränkt har du rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannen

I Finland: tietosuoja@om.fi eller med brev PB 800, 00531 Helsingfors.

I Sverige: datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna är samlade för.

Personuppgifter vilka vi samlar för att uppfylla våra juridiska skyldigheter lagrar vi för en period som respektive lag eller myndighetsbestämmelse påbjuder.

Skydd av personuppgifter

Vi överlåter inte dina personuppgifter inom vår organisation till andra personer än till sådana som behöver uppgifterna för att utföra det uppdrag för vilket personuppgifterna är insamlade.
De personuppgifter som existerar i fysisk form lagras i låsta skåp, i utrymmen med elektrisk övervakning. Elektroniskt lagrade personuppgifter skyddas med brandmur, spamfilter och antivirusprogram.